A ka ngø no ba jenya anywaa yie?


By Okelo Aballa *
September 8, 2009
Posted to the web September 8, 2009

 

Dïkwong, a pøøya Okall kiper mana laar pïëc man tïng maal yi caani enø "Anywaa Luö wala Luö Anywaa?" kany poode ni døn kany aciel mar Luö poot kär tëënnö døc en. kiper Anywaa reemø mare acïbë ra ageeme mo teenge teengi wala acuöngö nyïm gïï mo leth ki wïth jurë møk ni yie aciel, ne ee caarø ni ya anguone eni jïtö ki teek, ki wuöd, ki kare ya akwooma mana dwong ka mar wïth jurë møga bëët. Ba cooth kanyo lø guur dhi-tøng wala kanyo löö paaci wøk cier ngata raac, anywaa dööng jaak ki cienge ka mana bëëdë dikwuøng. Kiper manø gø nø, pïëc maro Okall nyenga anywee ajabe kiper ne teeng gïa kwøng tägö dëëtgi ba nwuöc gi këëd kanyo tëën dwätö mar Luö cäängë.
 
Ba këël ni näk ma enø gø nø, pïëc maro Okall duunö ki pïëc mo teenge teengi dëërë. Okall ee ena jur Luö mane? Gïn en piny tier cwïnyo okall thuwø ee agïna ngø ka anywaa? käla cwïnye wala käla buny-dhee ni kööë, na ki bange anywaa luö? Thuwo coon ee Okall cwïnyë oräänyö kiper mana tïng nyeng Nyiya Odöngö ki nyeng coole maal bäät ajääp? Jo köö na anywaa paa Luö en ajøe cøøn en, thuwø?
 
Ki man näk ma anywaa Luö bäng ngat piem gø këël ni ba caara anywee ki dhøgi cooth wala ïth weeli mo göörgi bäät ajääp wala këël ni keri ya jø göör leere göör piny ïth weeli moa göörgi kipera anywaa. Gïn mo nyotha gø døc na anywaa Luö bee Dhøk ki dhøk-uudï (paae). Dha-anywaa dëët ki dhøk Luöë møga døc teeng dhø jø Lakøørø, pääri, jur-panywaa, ki møk. Dhøk-uudi thuwo dëët wala aciel, Anywaa ni ci Kucumuo, Kenya ka waane para jitö ki jø dhi-øt gi. Ya caarø ni dhi-øt mano joot anywaa kucumuo jø kë bee Luö aciel ki re Luöë mo kenya ki køør mana caan Okalli. Køøre nø, Anywaa gïn mø di jenyø ki gø ni paa Luö ni caan ki i jöö mo kar thare ba kwany, tiere bangø.
 
Luubö ma agöya piny ki gø nø, anywee moa näk dïgöötë wala jø dønge manya gø nø cätö bäät luubö manø ni caaro okalli ki jø møk enø. Kiper apänh cwïny mo nyïëdi no bëëd dhaanhnhe yie ni näk nyïmëëk dhaanhnhø ïth gi teek ni wääo patha aciel ki gi? A ka ngø no ba jenya anywaa yie? Ne bang luubö mo dwong yie, manya gø ne dee warakata mo digöör kwääc dwätö mar Luö ma nyootha gø na anywaa bee Luö kare ne bang gïn mo wïc këëdö ki gø. Køøre warakata mani caa da tïïya anywee ki Luöë møga ki pïrïma ne bee wïlï (agirïman) gø kiper i nyïmë.

Wëëlö man gööra nyilaali mo nyenge okëëllö k.Abälla mo göödö ki Mekaanikaal En-jïneering Theknøløji i SAT køølec, Kaalgeeri, Albërtha, Kanada. Løny man joodi ki okeloaballa@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home | Feedback | About us | Contact us
Updated: daily © since January 2006